I. ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

MARIËN of wij: Mariën Comm.V, statutair gevestigd te Berkensingel 30, 2490 BALEN. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met ondernemingsnummer 0643.534.622.
Website: De verwijzing naar iedere huidige en iedere toekomstige versie van de website/het bestelplatform bakkerinjebuurt.be en iedere mobiele applicatie van MARIËN waarmee onze website of diensten bezocht kunnen worden, waarbij het niet van belang is of de website door iedere huidige of toekomstige platformen of apparaten (waaronder, maar niet beperkt tot, mobiele websites, mobiele applicaties, aangesloten of aanverwante websites voor het verkrijgen van toegang tot onze website of diensten die van tijd tot tijd ontwikkeld kunnen worden) bezocht wordt.
Aanbiedende partij: Onderneming (bakkerij) die producten op de website aanbiedt ter bestelling.
Eindgebruiker: Consument die de bestelling plaats bij de aanbiedende partij.
Gebruiker: Alle gebruikers op de website (zowel aanbiedende partij als eindgebruiker).
Klantenservice: Gebruikers kunnen met de klantenservice contact opnemen door op de website op de knop "Hulp nodig" te klikken. Daarnaast kunnen gebruikers contact opnemen met de klantenservice via het telefoonnummer of het e-mailadres dat staat vermeld op de website.
Bestelling: De producten die door de eindgebruiker op de bestellijst werden geplaatst en eventueel reeds (online) werden betaald.
Nieuwe releases: Een bijgewerkte versie van de website (bv: een uitbreiding in functionaliteiten).
Allergenen: Stoffen die bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, een overgevoeligheidsreactie (allergische reactie) van het afweersysteem kunnen veroorzaken.
 

ARTIKEL 1. INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

MARIËN biedt met haar website een communicatie-, bestel- en transactieplatform tussen aanbiedende partij en eindgebruiker aan. Via de website van MARIËN kunnen geregistreerde eindgebruikers bestellingen plaatsen en optioneel onmiddellijk betalen. MARIËN is noch partij noch bemiddelaar bij deze gegevensuitwisseling maar stelt de gebruikers alleen de hiervoor noodzakelijke infrastructuur ter beschikking.
 

ARTIKEL 2. GEBRUIKERS EN REGISTRATIE

1. Registratie

(1) Iedere aanbiedende partij dient via MARIËN persoonlijk te worden aangemaakt in het systeem, na ondertekening van de overeenkomst tussen beide partijen. Na goedkeuring zal de aanbiedende partij toegang worden verleend tot de website om producten en persoonlijke info te wijzigen.

(2) Iedere eindgebruiker die van de website gebruik wil maken, dient zich hiervoor te registreren. De overeenkomst tussen MARIËN en de eindgebruiker aangaande het gebruik van de website komt tot stand na online registratie en na de bevestiging door MARIËN, in de regel per e-mail of door toegang tot de website te verlenen.

(3) Het voor de registratie bedoelde registratieformulier (op de website) of de ondertekende gebruikersovereenkomst, moet volledig en naar waarheid ingevuld worden. Gebruikers zijn verplicht om wijzigingen van de opgegeven gegevens onverwijld aan MARIËN mede te delen. Het gebruik van uw (persoonlijke) gegevens die per gebruikersovereenkomst of via de website zijn verstrekt, zijn onderworpen aan MARIËN haar Privacy Verklaring.

(4) MARIËN is gerechtigd om van iedere gebruiker een passend bewijsmiddel te verlangen waaruit zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. MARIËN behoudt zich het recht voor de registratie te weigeren of bij het verstrekken van valse gegevens of bij misbruik deze ongedaan te maken. Er bestaat geen aanspraak op registratie.

(5) De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het treffen van alle benodigde maatregelen voor het verkrijgen van toegang tot de website. Hij zal zorg dragen voor de aanvaarding en naleving van de Algemene Voorwaarden telkens wanneer hij de website bezoekt.

2. Identificatie / beveiliging

(1) De gebruiker verplicht zich ervoor zorg te dragen dat zijn wachtwoord alsmede de op de website aanwezige gegevens tegen inbreuken door onbevoegde derden beschermd worden. Indien de gebruiker kennis heeft van een mogelijke inbreuk op de beveiliging van de op de website opgeslagen informatie, zoals bv. van diefstal of onrechtmatig gebruik van de toegangsgegevens van de gebruiker, of van het doorgeven van bedrijfsgegevens of (persoons)gegevens, of meent hij dat dit zou kunnen voordoen, dient hij MARIËN hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

(2) Het is de gebruiker of andere personen niet toegestaan om zich met de gebruikersnaam en het wachtwoord van andere gebruikers aan te melden. De gebruiker zegt toe dat hij zijn wachtwoord regelmatig zal wijzigen.

3. Status

(1) Door het plaatsen van een bestelling via de website garandeert u dat:

     -  U wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan; en
     -  U minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
     -  U de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (bv. indien u jonger bent dan 18 jaar).

4. Auteursrechtelijke bevoegdheden m.b.t. nieuwe releases

(1) MARIËN beheert de website. MARIËN verleent de gebruiker alleen de in de Algemene Voorwaarden genoemde gebruiksrechten m.b.t. de website en de bijbehorende documentatie. Alle rechten m.b.t. de producten en gegevens van de gebruiker, die op de website staan, blijven bij de oorspronkelijke rechtmatige eigenaar voor zover zij niet reeds door de onderhavige Algemene Voorwaarden worden verleend of voor de verwezenlijking van het gezamenlijk nagestreefde doel van de overeenkomst moeten worden verleend.

(2) MARIËN kan nieuwe releases introduceren. MARIËN is gerechtigd om in verband met verdere ontwikkeling steeds met nieuwe releases te komen, opdat de website voortdurend actueel gehouden kan worden. Een gebruiker kan geen aanspraak maken op verdere ontwikkelingen. 
 

ARTIKEL 3. ZAKELIJKE AFWIKKELING

1. Verantwoordelijkheid van mededelingen, informatie en handelingen op het IN JE BUURT platform

(1) MARIËN treedt niet op als aanbieder van informatie, wilsverklaringen of andere wettelijk relevante uitingen en is geen partij in de contractuele relatie tussen deze gebruikers.

(2) MARIËN neemt geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting op zich voor het leveren van contractueel tussen gebruikers overeengekomen prestaties of het leveren van tegenprestaties hiervoor.

(3) MARIËN controleert niet of de op de website geplaatste informatie juist, rechtsgeldig en toelaatbaar is. MARIËN kan niet garanderen dat er tegenover een aanbod een passende vraag staat of dat er tussen de gebruikers van de website een overeenkomst tot stand komt.

2. Het plaatsen en de verwerking van een bestelling

(1) Het samenstellen van een bestelling: Wanneer een eindgebruiker een bestelling via de website heeft geplaatst bij de door de eindgebruiker gekozen aanbiedende partij en de benodigde (persoons)gegevens heeft verstrekt, wordt de eindgebruiker in de gelegenheid gesteld om de bestelling te bevestigen door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen" of een soortgelijke knop. De eindgebruiker controleer de juistheid van de door hem ingevoerde gegevens en verbetert eventuele fouten alvorens zijn bestelling af te ronden en te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". Hierna wordt zijn bestelling afgerond en kunnen ingevoerde gegevens niet meer worden gewijzigd.

(2) Aanpassing of annulering van een bestelling: Zodra de eindgebruiker zijn bestelling heeft verzonden en zijn betaling is verwerkt, kan hij niet langer zijn bestelling aanpassen of annuleren en is hij niet gerechtigd tot enige restitutie (wij verwijzen naar paragraaf (4) en (7) voor de beschrijving van procedure bij geweigerde bestellingen). Als de eindgebruiker zijn bestelling wenst aan te passen of wenst te annuleren kan hij desbetreffende aanbiedende partij of de klantenservice contacteren. De klantenservice zal vervolgens trachten de aanbiedende partij van de eindgebruiker zijn verzoek op de hoogte te brengen. Er is echter geen garantie dat MARIËN de aanbiedende partij kan bereiken noch dat de aanbiedende partij aan de eindgebruiker zijn verzoek zal voldoen, bv. indien de bestelling al is verwerkt.

(3) Autorisatie van een betaling: De eindgebruiker zijn bestelling zal niet worden verwerkt noch aan de aanbiedende partij worden doorgegeven indien de betaling niet werd geautoriseerd. Tenzij de eindgebruiker heeft gekozen voor de betaalmethode “Betalen bij levering” of “Betalen bij afhaling”.

(4) Verwerking van een bestelling: Na ontvangst van de eindgebruiker zijn bestelling zal MARIËN deze bestelling aan de relevante aanbiedende partij doorgeven en de eindgebruiker van de ontvangst en verwerking van zijn bestelling op de hoogte stellen. Iedere bevestigings-pagina zichtbaar op de website en iedere bevestigingse-mail die de eindgebruiker ontvangt bevestigen slechts dat MARIËN de bestelling heeft verwerkt en betekent niet zonder meer dat deze door de desbetreffende aanbiedende partij is geaccepteerd.

(5) Ontvangst van een bestelling: Zodra de eindgebruiker op de knop “Bestelling plaatsen” heeft geklikt, ontvangt de aanbiedende partij, afhankelijk van haar ingestelde persoonlijke voorkeuren, een e-mail of SMS bericht. Alle geplaatste bestellingen kunnen door de aanbiedende partij ook steeds op de website worden geraadpleegd, na inloggen met haar persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

(6) Bevestigen van een bestelling (aanbiedende partij): De aanbiedende partij kan de geplaatste bestellingen op de website raadplegen na inloggen met haar persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Door te klikken op knop “Bestellingen” of een soortgelijke knop, krijgt de aanbiedende partij een overzicht van deze bestellingen. Door op de regel (rij) van de bestelling zelf te klikken, opent het scherm de nodige besteldetails. In dit scherm heeft de aanbiedende partij de mogelijkheid om een bestelling te accepteren of te weigeren door te klikken op de relevante knoppen. Iedere bevestigings-pagina zichtbaar op de website, iedere bevestigingse-mail en/of ieder SMS bericht dat de aanbiedende partij hierover ontvangt bevestigen slechts dat de website de gekozen actie goed heeft verwerkt en betekent niet zonder meer dat deze door de desbetreffende eindgebruiker goed werd ontvangen.

(7) Bevestigen van een bestelling (eindgebruiker): MARIËN moedigt aanbiedende partijen aan om alle bestellingen te accepteren en zal afgewezen bestellingen zo spoedig mogelijk aan de eindgebruiker mededelen. Aanbiedende partijen hebben echter de bevoegdheid om bestellingen te weigeren ingeval van drukte, weersomstandigheden of enig andere reden.

(8) Afhaling of levering van een bestelling: Aanbiedende partijen geven slechts een indicatie van de tijd waarop de bestellingen geleverd of afgehaald kunnen worden. MARIËN noch de aanbiedende partijen garanderen dat de bestellingen binnen tijdsindicaties geleverd of afgehaald kunnen worden.
 

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING

(1) BTW en bezorgkosten: De prijzen op de website zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele bezorgkosten (indien van toepassing) die aan het totaalbedrag van de eindklant zijn bestelling kunnen worden toegevoegd. Het is de aanbiedende partij haar verantwoordelijk om deze prijzen actueel te houden en aan te passen indien nodig.

(2) Onjuiste prijzen: De website bevat een groot aantal producten en diensten. Het is altijd mogelijk dat sommige prijzen niet juist of correct zijn. De aanbiedende partij dient de eindklant op de hoogte stellen voordat zijn bestelling wordt verwerkt en eventueel wordt verzonden indien de juiste prijs van de eindklant zijn bestelling hoger is dan de op de website vermelde prijs.

(3) Betalingsmogelijkheden: Alle betalingen van bestellingen moeten geschieden volgens de betalingsmogelijkheden zoals op deze website vermeld staan en wel via een geldige kredietkaart, Bankcontact/Mister Cash of een contante betaling bij bezorging of afhaling, of elke andere betalingsmogelijkheid die op de website staat aangegeven.    
 

ARTIKEL 5. LINKS EN INFORMATIE

(1) De website kan links naar andere websites en andere inhoud bevatten. MARIËN is noch voor de bereikbaarheid, de beschikbaarheid, de inhoud, de reclame, noch voor de producten van deze externe webpagina’s verantwoordelijk. Het gebruik van websites/inhoud van derden gebeurt geheel op eigen risico.

(2) De gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de website te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De gebruiker is niet gerechtigd om enig materiaal van de website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of verleende licentie hiertoe van MARIËN.

(3) De gebruiker mag te allen tijde de website linken aan zijn eigen website op voorwaarde dat:

     -  dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van MARIËN en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan MARIËN;
     -  de gebruiker geen link zal gebruiken van een website die niet van hem is of wanneer een dergelijke link op enige wijze en zonder rechtvaardige gronden een vorm van associatie met en/of goedkeuring door MARIËN suggereert.
     -  MARIËN het recht behoudt te allen tijde haar toestemming voor de plaatsing van links naar de website van MARIËN in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken.

(4) MARIËN doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven maar kan niet garanderen dat alle informatie volledig en juist is. MARIËN kan de informatie op de website, ten aanzien van de diensten, producten of prijzen zonder voorafgaande mededeling aanpassen. De informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld kan verouderd zijn en MARIËN heeft geen verplichting om deze informatie te vernieuwen.

(5) De aanbiedende partij is verantwoordelijk voor de correcte productinformatie en dient ervoor zorg te dragen dat deze juist en volledig is (bv. naar allergenen toe).
 

ARTIKEL 6. SYSTEEMBEVEILIGING - BESCHIKBAARHEID

(1) Alle gebruikers verplichten zich om de website en de zich daarin bevindende functionaliteiten niet te manipuleren en geen materiaal en gegevens op de website te plaatsen, die andere computerprogramma’s, computersystemen, gegevens of informatie kunnen beschadigen, of de infrastructuur van MARIËN of van andere gebruikers niet onnodig te belasten met grote hoeveelheden gegevens, die voor het zakendoen niet relevant zijn.

(2) Door MARIËN verstrekte informatie aan gebruikers mag alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van MARIËN aan derden doorgegeven worden. Informatie die ook zonder gebruikersnaam en wachtwoord op de website van MARIËN bekeken kan worden, valt niet onder deze regeling.
 

ARTIKEL 7. GEDRAG VAN DE GEBRUIKERS

(1) De gebruikers verplichten zich om zich aan alle geldende lokale, nationale en internationale wetten, verordeningen, bepalingen en invoerrechten, die in relatie tot het gebruik van de website relevant zijn, te houden en deze toe te passen.

(2) Het inwinnen en verzamelen van informatie en gegevens van andere gebruikers is niet toegestaan.

(3) De gebruikers stemmen ermee in dat de website er niet voor bedoeld is, en er niet voor gebruikt mag worden, om illegale afspraken tussen concurrenten mogelijk te maken.
 

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

(1) MARIËN is niet aansprakelijk voor handelingen of verzuim van gebruikers van de website, voor zover er geen aansprakelijkheid wettelijk is voorgeschreven.

(2) Voor lichte schade door nalatigheid is MARIËN slechts aansprakelijk voor zover er een verplichting, die voor de succesvolle uitvoering van de overeenkomst van wezenlijk belang is, niet wordt nagekomen.

(3) Het is de gebruiker bekend dat MARIËN de verstrekte gegevens, informatie en mededelingen niet heeft opgesteld. MARIËN is daarom niet aansprakelijk voor de via de website verstrekte gegevens, informatie en mededelingen, en wel noch voor hun volledigheid, juistheid of actualiteit, noch daarvoor dat ze vrij van auteurs- of andere rechten van derden zijn.

(4) MARIËN (inclusief alle functionarissen, directeuren, medewerkers, aandeelhouders en/of agenten van ieder van hen) sluit iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid)) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:

     -  haar diensten;
     -  haar website
     -  de juistheid van de door de aanbiedende partijen op de website verstrekte informatie;
     -  de producten en diensten, handelingen en/of nalatigheden van de aanbiedende partijen;
     -  het (niet-)gebruik van de website.

(5) Additionele kosten: Indien de gebruiker zijn gebruik van (het materiaal op) de website leidt tot enige onderhoudswerkzaamheden, reparaties en/of aanpassingen van deze website, apparatuur, software en/of data, is de gebruiker volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle hierdoor te maken of gemaakte kosten en te lijden of geleden schade.
 

ARTIKEL 9. VRIJWARING

(1) MARIËN doet haar uiterste best om de website en de aangesloten databank voor de gebruikers doorlopend beschikbaar te houden. MARIËN kan echter niet garanderen dat de website continu en ononderbroken, snel, veilig en foutloos ter beschikking staat.

(2) MARIËN behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de website voor onderhoudswerkzaamheden te onderbreken. Deze werkzaamheden worden, met uitzondering van noodsituaties, buiten de gebruikelijke kantooruren van bedrijven verricht.

(3) MARIËN staat niet in voor niet door MARIËN aangelegde verbindingen op systemen van de gebruiker.

(4) MARIËN geeft geen garantie voor de resultaten van het gebruik van de website, de juistheid, kwaliteit, identiteit en betrouwbaarheid van de gebruikers, de inhoud of alle informatie die via de website verkregen wordt. Eventuele inhoudelijke fouten in de gegevens worden door het systeem niet gecorrigeerd.

(5) De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor gegevensverlies of schade aan zijn systemen die ontstaat door het downloaden van niet-gecontroleerde of schadelijke gegevens, of door het gebruik van materiaal en gegevens via de website.

(6) Wordt MARIËN de toegang tot extern onderhoud verleend, i.v.m. het onderhoud van de installatie, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor de toegangsbeveiliging jegens onbevoegd gebruik van derden.    
 

ARTIKEL 10. MEDEDELINGEN

(1) Alle wettelijk relevante mededelingen (bv. aankondiging van faillissement, naamswijziging, ontslagen van zaakvoerders, …) van de gebruikers aan MARIËN moeten aangetekend per post worden verzonden. Wettelijk relevante mededelingen van MARIËN aan de gebruikers worden naar het bij de registratie opgegeven e-mailadres of postadres gestuurd. E-mailberichten van MARIËN aan de gebruikers worden als ontvangen beschouwd, indien zij niet binnen 48 uur na verzending zijn teruggestuurd met als reden dat het e-mailadres ongeldig is.    

ARTIKEL 11. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN - AFWIJKENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

(1) MARIËN behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen. MARIËN informeert de gebruikers over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden per e-mail of brief en wel 14 dagen voor het in werking treden. Met de eerstvolgende handeling na kennisgeving en inwerkingtreding van de wijzigingen gaat de gebruiker akkoord en accepteert de dan geldende versie van de Algemene Voorwaarden.

(2) Indien de aanbiedende partij niet akkoord wenst te gaan met de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, is deze gerechtigd de overeenkomst op te zeggen per aangetekend schrijven, met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Opzegging wordt alleen geaccepteerd indien deze is geschied voor de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

(3) De Algemene Voorwaarden van MARIËN zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen. Voorwaarden van gebruikers die met deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn of die daarvan afwijken, worden door MARIËN niet aanvaard, tenzij MARIËN hun geldigheid uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
 

ARTIKEL 12. LEVERINGS- EN BETALINGSPLAATS - BEVOEGDE RECHTBANK

(1) Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

(2) Geschillen ontstaan uit de betreffende overeenkomst of geschillen die hiermee of met de Algemene Voorwaarden verband houden, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechtbank te Turnhout, België.

(3) Leverings- en betalingsplaats is de hoofdzetel van MARIËN (Balen, Belgium).
 

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN

(1) Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig blijken te zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Iedere ongeldige bepaling dient door de partijen te worden vervangen door een wettige bepaling die het beoogde economische doel van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor leemten in de bepalingen.

(2) De Nederlandse versie is de enige officiële versie van de Algemene Voorwaarden.


I. PRIVACY VERKLARING

MARIËN is verantwoordelijk voor het verwerken van uw (persoons)gegevens die u via de website bakkerinjebuurt.be verstrekt. Wij zijn begaan met de privacy van alle gebruikers en bezoekers van onze website. Deze Privacy Verklaring geeft u uitleg over op welke wijze de (persoons)gegevens die wij van u tot onze beschikking krijgen, gebruiken en beschermen.

MARIËN houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte (persoons)gegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte (persoons)gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Door het bezoeken van de website van MARIËN en/of gebruik maken van onze diensten op de website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte door MARIËN van uw (persoons)gegevens zoals in deze Privacy Verklaring omschreven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website en/of onze diensten.
 

ARTIKEL 1. VERWERKING VAN UW GEGEVENS

(1) Wanneer u zich via de gebruikersovereenkomst of de website registreert en u een gebruikersaccount aanmaakt en/of een bestelling plaatst, wordt u gevraagd om bepaalde (persoons)gegevens over uzelf te verstrekken zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, ... Deze (persoons)gegevens worden door ons verwerkt voor de administratie en uitvoering van onze website en onze dienstverlening. Daarnaast houden wij via onze website ook algemene (niet-persoonlijke) (bezoek)gegevens bij alsmede gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt (waaronder het verzenden van chatberichten aan onze klantenservice en/of het verzenden van e-mails aan ons).

(2) Bij het gebruik de website of onze diensten via een mobiel apparaat zoals, mobiele telefoon, tablet en andere (mobiele) apparatuur/technologie inclusief mobiele applicaties, dient u ervan uit te gaan dat ons Privacy Beleid van toepassing is op de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verkrijgen en gebruiken. Wij kunnen technische informatie opslaan (zoals de locatie gegevens en specificaties van of prestatiegegevens van uw apparaat, drager of operationeel systeem, verbinding specificaties, IP-adressen, wijze van mobiele betalingen, interacties met andere retail-technologie zoals NFC tags, QR codes en het gebruik van mobiele vouchers). Tenzij u via uw apparaat of netwerkinstellingen heeft aangegeven anoniem te willen blijven, kunnen wij deze informatie automatisch verzamelen en gebruiken indien u onze website of diensten via uw mobiele apparaat of applicatie gebruikt.
 

ARTIKEL 2. GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

(1) Uw (persoons)gegevens gebruiken wij om u toegang tot de relevante onderdelen van de website te verstrekken en om u zo goed mogelijk te voorzien in de diensten waarvan u gebruik wenst te maken. Het stelt ons of de aanbiedende partij waar u uw bestelling heeft geplaatst tevens in staat om facturen aan u te verzenden en - indien nodig - contact met u op te nemen over de juiste uitvoering van onze dienstverlening. Wij en/of de aanbiedende partij kunnen uw gegevens gebruiken om u van de status van uw bestelling op de hoogte te houden of u van andere informatie over uw bestelling te voorzien via e-mail, telefoon of mobiele communicatie (zoals SMS, MMS etc). Wij gebruiken uw (persoons)gegevens verder voor de administratie en afhandeling van uw bestellingen en de administratie, ondersteuning, verbetering en verdere ontwikkeling van (de inrichting van) onze website en dienstverlening. Uw (persoons)gegevens gebruiken wij verder voor nadere statistische en/of analytische doeleinden (waaronder het klik- en bezoekgedrag op de website). Waar van toepassing, nu en in de toekomst heeft u wellicht de mogelijkheid om een voorkeur voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals in onze Privacy Verklaring nader omschreven aan te geven en dit zou u kunnen aangeven door de manier waarop u van onze diensten gebruik maakt, bv. door middel van mobiele apparatuur, mobiele applicaties etc.

(2) Wij kunnen uw (persoons)gegevens gebruiken om contact met u op te nemen (via e-mail) waarbij wij vragen naar uw mening over onze website en/of diensten en om u op de hoogte te stellen over belangrijke ontwikkelingen en veranderingen die betrekking hebben op onze website en/of onze dienstverlening.

(3) Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw (persoons)gegevens eveneens gebruiken om contact met u op te nemen (via telefoon, mobiele berichtgeving (SMS, MMS, etc.) en/of via e-mail) over onze andere producten en/of diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

(4) Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw (persoons)gegevens ter beschikking stellen aan bepaalde zorgvuldig door ons geselecteerde bedrijven om contact met u op te nemen (via telefoon of mobiele berichtgeving (SMS, MMS, etc.) en/of via e-mail) over bepaalde producten en/of diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

(5) Middels het via onze website vrijwillig plaatsen van feedback en/of overige informatie over onze website, uw bestellingen, aanbiedende partijen en/of onze dienstverlening, geeft u ons toestemming om zulke informatie in het kader van onze dienstverlening op onze website en in adverteer- of reclamemateriaal te gebruiken en/of af te beelden. In deze gevallen zullen wij u niet persoonlijk identificeren en u enkel bij uw voornaam en woonplaats (en overige informatie waarvoor u voor deze doeleinden toestemming geeft) identificeren.
 

ARTIKEL 3. OPENBAAR MAKEN VAN UW GEGEVENS

(1) De (persoons)gegevens die u aan ons ter beschikking stelt kunnen door ons opgeslagen worden op onze servers. De toegang tot uw (persoons)gegevens is beperkt tot de medewerkers van MARIËN (binnen en buiten België) . Wij doen er alles aan en nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat uw (persoons)gegevens in overeenstemming met deze Privacy Verklaring worden gebruikt en dergelijk gebruik voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

(2) De (persoons)gegevens die u aan ons ter beschikking stelt kunnen eveneens door ons worden gebruikt voor doorgifte aan derden die voor ons optreden op basis van de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Verklaring en ten behoeve van de noodzakelijke administratie en uitvoering van onze website en/of onze diensten. Zo kunnen uw (persoons)gegevens door ons beschikbaar worden gesteld aan onze data verwerkingscentra, IT-service providers en/of andere derden voor de administratie, afhandeling en verwerking van de door u geplaatste bestellingen, de door u via de website uitgevoerde (kredietkaart)betalingen en/of ondersteunende diensten. Ook worden uw (persoons)gegevens gebruikt voor doorgifte aan de bij ons aangesloten aanbiedende partijen. Door het beschikbaar stellen van uw (persoons)gegevens, gaat u met een dergelijke doorgifte aan en gebruik door derden akkoord. Wij doen er alles aan en nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat uw (persoons)gegevens in overeenstemming met deze Privacy Verklaring worden gebruikt en dergelijk gebruik voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

(3) Met uw voorafgaande goedkeuring kunnen wij zorgvuldig geselecteerde derde partijen, waaronder marketing en advertentie bedrijven en onze aanverwante ondernemingen toestaan met u van tijd tot tijd contact op te nemen voor diensten die voor u wellicht interessant zijn. Deze derden partijen kunnen u tevens per post, telefoon en via mobiele berichten (SMS, MMS, etc) benaderen. Indien u liever niet langer door deze derde partijen benaderd wenst te worden kunt u dit via onze (in artikel 7 opgenomen) contactgegevens kenbaar maken en/of door uw profiel overeenkomstig aan te passen.

(4) Ingeval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen MARIËN, behoudt MARIËN het recht voor om de door haar verwerkte (persoons)gegevens – als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of iedere andere verandering van zeggenschap – aan enige derde over te dragen.

(5) Wij behouden ons het recht voor om uw (persoons)gegevens beschikbaar te stellen of te delen indien wij op grond van wet- en/of regelgeving hiertoe verplicht zijn (of van mening zijn hiertoe verplicht te zijn), met het oog op de handhaving van onze Algemene Voorwaarden of iedere andere overeenkomst, om de rechten van MARIËN, aanbiedende partijen of derden op enige wijze te verdedigen en/of te beschermen. Dit omvat mede het uitwisselen van uw (persoons)gegevens met andere ondernemingen en andere organisaties met als doel preventie van en bescherming tegen frauduleus handelen.
 

ARTIKEL 4. VEILIGHEID EN BEWARING VAN GEGEVENS

(1) Wij treffen adequate beveiligingsmaatregelen om uw (persoons)gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, illegale verwerking, verlies, vernietiging, wijziging en/of beschadiging.

(2) Als u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van onze website, bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij adviseren u om uw wachtwoord met niemand te delen.

(3) Helaas zijn aan de overdracht van informatie en verwerking van (persoons)gegevens via internet altijd bepaalde risico’s verbonden en is dit niet volledig veilig. Hoewel wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen treffen om uw (persoons)gegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u via onze website of diensten overgebrachte (persoons)gegevens niet volledig garanderen; elke overdracht van informatie is op eigen risico. Na ontvangst van uw (persoons)gegevens, hanteren wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

(4) Gebruikers, met uitzondering van aanbiedende partijen, kunnen hun deelname aan onze website en gebruik van onze diensten altijd beëindigen door hun gebruikersaccount te verwijderen. Dit kunnen ze doen via onze website onder de pagina "Mijn account" onder de button "Bewerk Profiel" (en vervolgens klikken op "Verwijder account"). Verwerking van hun uitschrijving en verwijdering van hun (persoons)gegevens vindt dan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 1 maand na hun uitschrijving door ons plaats. Totdat hun uitschrijving is verwerkt blijft deze Privacy Verklaring onverkort van kracht.
 

ARTIKEL 5. TOEGANG TOT GEGEVENS

(1) U heeft altijd het recht om inzage te verkrijgen in de (persoons)gegevens die wij van u hebben geregistreerd. U kunt ons verzoeken om deze (persoons) gegevens aan u te verstrekken (het "Inzage Verzoek"). Indien u hiervan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op (via onze contactgegevens zoals onder artikel 7 weergegeven. In een dergelijk geval hebben wij het recht om een vergoeding te vragen van maximaal € 25,00 ter voldoening van de door ons gemaakte administratieve kosten voor het verstrekken van deze informatie.

(2) Om er zeker van te zijn dat de door u ingevoerde (persoons)gegevens volledig juist en up-to-date zijn, kunt u deze altijd zelf bekijken en indien nodig aanpassen. Dit kunt u doen via de Website onder pagina "Mijn account".
 

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN

(1) MARIËN behoudt zich het recht voor om (tussentijds) wijzigingen in deze Privacy Verklaring aan te brengen. Elke verandering in deze Privacy Verklaring zal worden geplaatst op onze website en – waar nodig en indien mogelijk – via notificatie per e-mail.
 

ARTIKEL 7. CONTACT

(1) Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw (persoons)gegevens en deze Privacy Verklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan:

MARIËN Comm.V
Berkensingel 30
BE-2490 BALEN

U kunt hiervoor ook een e-mail sturen naar info@bakkerinjebuurt.be of bellen naar +32 497 209 289. MARIËN is geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0643.534.622. Het BTW-nummer van MARIËN is BE0643.534.622.

CONTACTGEGEVENS

Heb je vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om ons te contacteren:

Mariën Comm.V
Berkensingel 30
BE-2490 BALEN

BTW BE0643.534.622

info@bakkerinjebuurt.be
www.bakkerinjebuurt.be

Laatst gewijzigd: 1 mei 2016